Polityka prywatności

PODSTAWOWE POJĘCIA

  • Administrator – administrator danych osobowych, spółka Suasio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-009), ul. Dworcowa 13/36, (KRS 0001089560)  
  • Użytkownik– każda osoba fizyczna/jednoosobowa działalność gospodarcza, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,
  • Dane osobowe– wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także identyfikatory takie jak IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym suasio.pl na które składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników.
  • Przetwarzanie danych osobowych– jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych
  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych na swój numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), od Administratora i jego Partnerów Biznesowych, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez:
   1. Administratora;
   2. spółkę Digitalk sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Bydgoszczy (85-009), ul. Dworcowa 13/36, (KRS 0000852438); oraz
   3. Artur Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DIGITALK Artur Jabłoński, z siedzibą w Bydgoszczy (85-009), ul. Dworcowa 13/36, NIP 8882914461.
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. Przygotowania lub wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł z Administratorem (np. na zakup kursu online lub udział w szkoleniu marketingowym) – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Świadczenia usługi wysyłki Newslettera dotyczącego usług świadczonych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3. Obsługi reklamacji Użytkownika, w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikających w szczególności z przepisów  w zakres sprawozdawczości finansowej, podatkowej czy zatrudniania personelu – podstawą przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. c RODO
  5. Zabezpieczenia Administratora w przypadku dochodzenia przez Użytkownika roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. Odpowiedzi na pytania i wiadomości przesłane przez znajdujący się na stronie formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora polegający na przygotowaniu odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. Informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych zarządzanych przez Administratora (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin) – Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu przez okres konieczny do realizacji pierwotnego celu, a po jego realizacji przez okres wymagany przepisami, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i konieczny do zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Administratora.

  Dane osobowe przetwarzane dla celu wysyłki komunikacji marketingowej są przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody, co może on uczynić w każdej chwili wysyłając maila na poczta@arturjablonski.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest w każdym przypadku dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy może skutkować niemożliwością jej realizacji.  
  2. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 32 RODO, w szczególności poprzez:

  Bezpieczeństwo przechowywania danych

  Dane osobowe przechowywane na nośnikach danych zabezpiecza się przed utratą poufności, dostępności i integralności poprzez zastosowanie: 

  1. fizycznej lub logicznej separacji danych (separacja danych); 
  2. mechanizmów tworzących kopie danych w czasie rzeczywistym (replikacja danych); 
  3. mechanizmów tworzących przyrostowe lub całościowe kopie bezpieczeństwa danych w ustalonym interwale czasowym (backup danych); 
  4. mechanizmów i procedur przywracania danych, przełączania źródeł danych oraz odtwarzania kopii bezpieczeństwa danych. 

  Dane osobowe przechowywane w bazach danych zabezpiecza się przed utratą integralności poprzez zastosowanie reguł spójności w zakresie semantycznym (definicja typu danych), zakresie encji (definicja kluczy podstawowych) oraz w zakresie referencyjnym (definicja kluczy obcych). 

  Bezpieczeństwo opracowywania danych 

  Dane osobowe zabezpiecza się: 

  1. przed utratą poufności poprzez zapewnienie dostępu do danych wyłącznie uprawnionym osobom i systemom informatycznym; 
  2. przed utratą dostępności i integralności poprzez zastosowanie mechanizmów tworzących kopie robocze danych; 
  3. przed utratą rozliczalności poprzez zastosowanie rozwiązań pozwalających przypisać określone działania konkretnej osobie lub systemowi informatycznemu. 

  Bezpieczeństwo modyfikowania danych 

  Dane osobowe zabezpiecza się przed utratą poufności poprzez zapewnienie dostępu do danych wyłącznie uprawnionym osobom i systemom informatycznym. Rozliczalność operacji modyfikowania danych osobowych zapewnia się poprzez zastosowanie rozwiązań pozwalających przypisać określone działania konkretnej osobie lub systemowi informatycznemu. 

  Bezpieczeństwo usuwania danych

  Dane osobowe zabezpiecza się przed utratą poufności i dostępności poprzez zapewnienie dostępu do danych wyłącznie uprawnionym osobom i systemom informatycznym. Rozliczalność operacji usuwania danych osobowych zapewnia się poprzez zastosowanie rozwiązań pozwalających przypisać określone działania konkretnej osobie lub systemowi informatycznemu.

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

  Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu – Administrator przekazuje kompleksową informację dotyczącą danych osobowych Użytkownika, które przetwarza Administrator
  1. prawo do sprostowania– Administrator jest zobowiązany do sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji danych Użytkownika, jeśli są one niekompletne lub uległy zmianie;
  1. prawo do usunięcia danych– Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu dla którego zostały zebrane;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania określonych operacji na danych osobowych wskazanych przez Użytkownik
  1. prawo do przenoszenia danych–w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane Użytkownikowi, lub przesyła je do innego, wskazanego, administratora 
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym – Użytkownik, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w cel marketingowych

  Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można złożyć:

  1. w formie pisemnej na adres: DIGITALK sp. z o.o.  Bydgoszcz (85-009), ul. Dworcowa 13/36, lub
  2. drogą e-mailową na adres: poczta@arturjablonski.com

  IV. PLIKI COOKIES ORAZ NARZĘDZIA ANALITYCZNE

  1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  4. Do zbierania statystyk Administrator wykorzystuje produkt Google Analytics, należący do spółki Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie Google przystąpił do certyfikacji w ramach Data Privacy Framework – Umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Data Privacy Framework.
  5. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do danych Użytkownika po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  6. Administrator korzysta również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkowników odwiedzających stronę www.arturjablonski.com, został na niej zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator informowany jest jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach jego strony. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich opisane są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie Facebook przystąpił do certyfikacji w ramach Data Privacy Framework Framework – Umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Data Privacy Framework.
  7. W celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa digitalk.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora tj. Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn, Google+, lub You Tube. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią.
  8. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do Użytkowników zasady ochrony poufności informacji. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą takie łącze przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

  V. LOGI SERWERA

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Ostatnia aktualizacja Polityki: 12.04.2024 r.